Bidrag

I samband med första Nätverkskonferensen för Medieproduktion så utsågs Trollhättan som värd för den andra konferensen av sitt slag. Ni är därför alla välkomna till Trollhättan den 12-13 Maj. Vi har inget strikt spikat tema, utan alla konferensbidrag som berör eller utgör medieproduktion är välkomna.

För att få en så givande konferens som möjligt så vill vi uppmana er alla att skicka in så många bidrag som möjligt. De former av bidrag som är aktuella är

  • Audiovisuella produktioner av olika slag. Bidraget bör komma ihop med en diskussionsfråga samt en inledning till densamma i textform. Teknikformatmässigt håller vi en dialog mellan bidragslämnare och arrangerer kring hur bidraget ska visas.
  • Texter ska vara s.k short papers om 1500-2500 ord på svenska (exklusive abstrakt (150-200 ord) och referenser). Gärna med visuellt material inkluderat. En kort presentation av respektive paper förväntas, där ett tilltaget utrymme för diskussion ska ges. Vi räknar med att genomföra en granskning av texterna i en peer-review-process inför konferensen.
  • Riktigt bra och representativa studentuppsatser eller produktioner från kandidat-, magister- och masternivå uppmuntras också som konferensbidrag. Studenter erbjuds en elevator-pitch (3 min) av sina arbeten.

 

Deadline är satt till den 20e Mars.

Textmallar, presentationsmallar samt konferenslogger finns på vår nätverksplats www.medieakademierna.net.

Texter epostas till  upload.Artikla.pm70wk7btv@u.box.com

Produktioner lagras på valfri server dit andra kan ges behörighet för att titta. Länk till produktionen postas till samma adress som text-bidrag. Observera att textintroduktionen till respektive produktion måste ha samma titel som produktionen.

Vi räknar med att publicera konferensbidragen digitalt efter konferensen. Det kommer att ges en månads respit till författare/upphovsmakare för möjlighet att revidera sina bidrag efter synpunkter från granskare och deltagare vid konferensen. Publicering är preliminärt planerad till 30 juni.

Mer information om detaljer, formaliteter och praktiska frågor kring konferensbidrag presenteras allt eftersom på www.medieakademierna.net.

Låt er så länge inspireras av några av de ämnen vi diskuterat vid tidigare nätverksträffar:

Arbetsformer och examinationsformer (diskuterades i Falun december 2012, samt i Kalmar maj 2014): Vilka arbetsformer inom utbildning för medieproduktion har du/ni erfarenhet utav och hur värderar du/ni dessa erfarenheter? Vilka examinationsformer inom utbildning för medieproduktion har du/ni erfarenhet utav och hur värderar du/ni dessa erfarenheter? Hur förhåller sig aspekterna konstnärlighet, vetenskaplighet och beprövad erfarenhet inom utbildningar för medieproduktion, och hur värderar du/ni dessa erfarenheter i förhållande till arbetsformer och examination?

Tvärvetenskaplighet/flervetenskaplighet (har diskuterats/berörts vid flera träffar): Vilka ingångar och perspektiv har du/ni erfarenhet utav inom utbildning för medieproduktion, och hur värderar du/ni dessa erfarenheter? Hur kan dessa ingångar och perspektiv blandas/förenas?

Att väva samman ’teori’ och ’praktik’ i produktion (har diskuterats/berörts vid flera träffar): Vilka försök att koppla teoretiska moment till ’praktiska moment’ inom utbildning för medieproduktion har du/ni erfarenhet utav och hur värderar du/ni dessa erfarenheter? (frågan kan gälla programnivå, kursnivå eller modulnivå)

Antagningsmodeller (diskuterades i Falun december 2012): Vilka antagningsmodeller för utbildning inom medieproduktion har du/ni erfarenhet utav och hur värderar du/ni dessa erfarenheter? Hur förhåller sig dessa antagningsmodeller till aspekterna konstnärlighet och vetenskaplighet?

Relationen till branschen/branscherna (diskuterades i Falun december 2012, Umeå december 2014 och Norrköping 2015): Vilka yrken utbildar du/ni/vi för och vad har utbildning för medieproduktion för framväxthistoria? Vilka krav har du/ni erfarenhet av att det ställs från externa aktörer på utbildning för medieproduktion att skapa duglig arbetskraft? Vilka erfarenheter har du/ni av att hantera sådana krav? Hur ser arbetsmarknaden ut för nyutexaminerade studenter, och hur har den sett ut tidigare? Vilka karriärer bygger våra studenter efter avslutad utbildning? Vilka samverkansinslag med näringslivet använder utbildning för medieproduktion sig av, och hur värderar vi resultaten av sådan samverkan? Vad särskiljer akademisk medieproduktionsutbildning från annan utbildning på området?

Kompetenser och miljöer (diskuterades i Trollhättan maj 2013): Vilka typer av kompetenser spelar vilka roller och på vilka sätt inom utbildning för medieproduktion? På vilket sätt spelar ett lärosätes organisering av utbildning för medieproduktion roll, i termer av t.ex ämnestillhörighet (fakultet), lokalisering (ort, plats eller rum), resurstilldelning (specifika lokaler, teknik, ekonomi) eller annat? Vilken roll spelar det för utbildning inom medieproduktion hur den akademiska miljön är utformad och fungerar, i termer av relation till andra ämnen/utbildningar, koppling till forskning, högre seminarier, konstnärliga (och andra) utvecklingsprojekt (ge exempel)?

Området medieproduktion (diskuterades i Trollhättan maj 2013 och Norrköping 2015): I vilken grad är medieproduktion ett område inom högre utbildning och hur avgränsar/definierar vi det i så fall? Vilken är området medieproduktions roll inom högre utbildning: vad ska vi ha det till, och hur förhåller det sig till andra områden? Hur ser kartan över (svenska/nordiska/europeiska) medieproduktionsutbildningar ut – vad liknar och vad skiljer åt?

Kvalitet i medieproduktion och granskning (diskuterades i Trollhättan maj 2013, samt i Karlshamn december 2013): Vad är kvalitet i medieproduktion och hur förhåller det sig till kvalitet i medieproduktionslärande? Vad bör granskas inom utbildning för medieproduktion, och hur? På vilka sätt kan man utforma en gemensamt användbar måttstock för kollegial granskning på vårt område, och hur bör man värdera dessa?

Medieproduktionsområdets utveckling (diskuterades i Trollhättan maj 2013): Vilka är våra behov av utveckling (kompetenser, formellt, arbetsmarknadsanpassningar, forskningsanknytning, progression) för att stärka området medieproduktion, och hur kan det ske? Vilka linjer i samhällsutvecklingen måste vi förhålla oss aktivt till, och på vilka sätt, för att området ska bibehålla adekvat kvalitet och inriktning? Hur kan vi gemensamt ta ansvar för medieproduktionsområdets utveckling?

Medieproduktionskunskap – vad är det? (diskuterades i Umeå december 2014 och Norrköping 2015): Hur ser komplexiteten av tvärvetenskapliga tillämpningar inom utbildning för medieproduktion? Vilken tidigare forskning kan utbildning inom medieproduktion hämta kunskaper ur? Vilka slag av problemlösning och meningsskapande ägnar sig medieproducenter och utbildning inom medieproduktion åt? I vilken utsträckning är medieproduktionskunskap processkunskap, metodkunskap och/eller verktygskunskap? Hur “anpassar” vi medieproduktion som verksamhet till ett akademiskt sammanhang utan att tappa medieproduktionen som särart?

Medieproduktion – process och artefakt (diskuterades i Karlshamn december 2013, samt i Kalmar maj 2014): Vad bedömer ni (och inte) när ni bedömer en medieproduktionsprocess respektive en artefakt, samt hur? Vilka perspektiv tillämpas när ni bedömer process respektive artefakt? Vilka bedömningskriterier och skalor använder ni för medieproduktionsprocesser respektive artefakter? Hur förhåller sig de delar ni bedömer i en medieproduktions-process till processen som helhet (och ev. till kontexten)? Hur förhåller sig de delar av en artefakt ni bedömer, till artefakten som helhet, och till kontexten? Vilka är de kunskaper studenterna ska bedömas besitta för att klara av att genomföra en medieproduktionsprocess, respektive producera en artefakt? Hur värderar du/ni erfarenheterna av ovanstående bedömningar (syftar på samtliga frågor i stycket)? Hur kan man värdera metodiken i ovanstående bedömningar (samtliga frågor i stycket)?

Etik i medieproduktion (diskuterades i Karlshamn december 2013, samt i Kalmar maj 2014): Hur sker undervisning i etik inom utbildning för medieproduktion? På vilka sätt behandlas etiska överväganden inom produktionsprocessen inom utbildning för medieproduktion? Hur diskuteras och bedöms etiska aspekter hos artefakter inom utbildning för medieproduktion? På vilka sätt behandlas yrkesetik inom utbildning för medieproduktion?
Hämta gärna empiri från era egna sammanhang. Knyt gärna an till de tidigare diskussioner vi haft inom nätverket, och dra er inte för att kontakta varandra för att fräscha upp minnet, få del av exempel som nämnts (eller inte nämnts), etc. Gå gärna ihop flera för att skapa konferensbidrag gemensamt, inom eller mellan lärosäten.