Tidigare diskussionsämnen

Arbetsformer och examinationsformer (diskuterades i Falun december 2012, samt i Kalmar maj 2014): Vilka arbetsformer inom utbildning för medieproduktion har du/ni erfarenhet utav och hur värderar du/ni dessa erfarenheter? Vilka examinationsformer inom utbildning för mediepro- duktion har du/ni erfarenhet utav och hur värderar du/ni dessa erfaren- heter? Hur förhåller sig aspekterna konstnärlighet, vetenskaplighet och beprövad erfarenhet inom utbildningar för medieproduktion, och hur värderar du/ni dessa erfarenheter i förhållande till arbetsformer och ex- amination?

Tvärvetenskaplighet/flervetenskaplighet (har diskuterats/berörts vid flera träffar): Vilka ingångar och perspektiv har du/ni erfarenhet utav inom utbildning för medieproduktion, och hur värderar du/ni dessa erfaren- heter? Hur kan dessa ingångar och perspektiv blandas/förenas?

Att väva samman ’teori’ och ’praktik’ i produktion (har diskuterats/berörts vid flera träffar): Vilka försök att koppla teoretiska moment till ’prak- tiska moment’ inom utbildning för medieproduktion har du/ni erfarenhet utav och hur värderar du/ni dessa erfarenheter? (frågan kan gälla pro- gramnivå, kursnivå eller modulnivå)

Antagningsmodeller (diskuterades i Falun december 2012): Vilka antag- ningsmodeller för utbildning inom medieproduktion har du/ni erfarenhet utav och hur värderar du/ni dessa erfarenheter? Hur förhåller sig dessa antagningsmodeller till aspekterna konstnärlighet och vetenskaplighet?

Relationen till branschen/branscherna (diskuterades i Falun december 2012 och i Umeå december 2014): Vilka yrken utbildar du/ni/vi för och vad har utbildning för medieproduktion för framväxthistoria? Vilka krav har du/ni erfarenhet av att det ställs från externa aktörer på utbildning för medieproduktion att skapa duglig arbetskraft? Vilka erfarenheter har du/ni av att hantera sådana krav? Hur ser arbetsmarknaden ut för nyutexaminerade studenter, och hur har den sett ut tidigare? Vilka kar- riärer bygger våra studenter efter avslutad utbildning? Vilka samver- kansinslag med näringslivet använder utbildning för medieproduktion sig av, och hur värderar vi resultaten av sådan samverkan? Vad särskiljer akademisk medieproduktionsutbildning från annan utbildning på området?

Kompetenser och miljöer (diskuterades i Trollhättan maj 2013): Vilka typer av kompetenser spelar vilka roller och på vilka sätt inom utbildning för medieproduktion? På vilket sätt spelar ett lärosätes organisering av utbildning för medieproduktion roll, i termer av t.ex ämnestillhörighet (fakultet), lokalisering (ort, plats eller rum), resurstilldelning (specifika lokaler, teknik, ekonomi) eller annat? Vilken roll spelar det för utbild- ning inom medieproduktion hur den akademiska miljön är utformad och fungerar, i termer av relation till andra ämnen/utbildningar, koppling till forskning, högre seminarier, konstnärliga (och andra) utvecklingsprojekt (ge exempel)?

Området medieproduktion (diskuterades i Trollhättan maj 2013): I vilken grad är medieproduktion ett område inom högre utbildning och hur avgränsar/definierar vi det i så fall? Vilken är området medieproduktions roll inom högre utbildning: vad ska vi ha det till, och hur förhåller det sig till andra områden? Hur ser kartan över (svenska/nordiska/europeiska) medieproduktionsutbildningar ut – vad liknar och vad skiljer åt?

Kvalitet i medieproduktion och granskning (diskuterades i Trollhättan maj 2013, samt i Karlshamn december 2013): Vad är kvalitet i medieproduktion och hur förhåller det sig till kvalitet i medieproduktionslärande? Vad bör granskas inom utbildning för medieproduktion, och hur? På vilka sätt kan man utforma en gemensamt användbar måttstock för kol- legial granskning på vårt område, och hur bör man värdera dessa?

Medieproduktionsområdets utveckling (diskuterades i Trollhättan maj 2013): Vilka är våra behov av utveckling (kompetenser, formellt, arbetsmarknadsanpassningar, forskningsanknytning, progression) för att stärka området medieproduktion, och hur kan det ske? Vilka linjer i samhällsutvecklingen måste vi förhålla oss aktivt till, och på vilka sätt, för att området ska bibehålla adekvat kvalitet och inriktning? Hur kan vi gemensamt ta ansvar för medieproduktionsområdets utveckling?

Medieproduktionskunskap – vad är det? (diskuterades i Umeå december 2014): Hur ser komplexiteten av tvärvetenskapliga tillämpningar inom utbildning för medieproduktion? Vilken tidigare forskning kan utbild- ning inom medieproduktion hämta kunskaper ur? Vilka slag av pro- blemlösning och meningsskapande ägnar sig medieproducenter och ut- bildning inom medieproduktion åt? I vilken utsträckning är medieproduktionskunskap processkunskap, metodkunskap och/eller verktygskunskap?

Medieproduktion – process och artefakt (diskuterades i Karlshamn december 2013, samt i Kalmar maj 2014): Vad bedömer ni (och inte) när ni bedömer en medieproduktionsprocess respektive en artefakt, samt hur? Vilka perspektiv tillämpas när ni bedömer process respektive artefakt? Vilka bedömningskriterier och skalor använder ni för medieprodukt- ionsprocesser respektive artefakter? Hur förhåller sig de delar ni bedömer i en medieproduktions-process till processen som helhet (och ev. till kontexten)? Hur förhåller sig de delar av en artefakt ni bedömer, till artefakten som helhet, och till kontexten? Vilka är de kunskaper studenterna ska bedömas besitta för att klara av att genomföra en medieproduktionsprocess, respektive producera en artefakt? Hur värderar du/ni erfarenheterna av ovanstående bedömningar (syftar på samtliga frågor i stycket)? Hur kan man värdera metodiken i ovanstående bedömningar (samtliga frågor i stycket)?

Etik i medieproduktion (diskuterades i Karlshamn december 2013, samt i Kalmar maj 2014): Hur sker undervisning i etik inom utbildning för medieproduktion? På vilka sätt behandlas etiska överväganden inom produktionsprocessen inom utbildning för medieproduktion? Hur diskuteras och bedöms etiska aspekter hos artefakter inom utbildning för medieproduktion? På vilka sätt behandlas yrkesetik inom utbildning för medieproduktion?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *